Plaćanje

NAZIV I ADRESA PRIMATELJA: SOLELUX D.O.O. 24.prosinca 22, 10 360 Sesvete

BROJ RAČUNA PRIMATELJA: OTP BANKA

IBAN: HR5824070001100614650

PLATITELJ: Ime tvrtke, adresa

OPIS PLAĆANJA: Račun (broj računa), dospijeće (datum dospijeća)

MODEL I POZIV NA BROJ: HR 00 (broj ponude ili računa )

UPOZORENJE:

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja

dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Za plaćanje nakon isteka roka dospjeća, zaračunavamo propisanu zateznu kamatu.

Također, na temelju odredbe o zateznim kamatama objavljenu u Nar. nov., br. 1/20, 1.1.2020.  zatezne kamate se primjenjuje u visini od 8,11% na sljedeće odnose

Zatezne kamate od 1.1.2020.

U Nar. nov., br. 1/20 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, koja za referentno razdoblje od 1.5.2019. do 31.10.2019. iznosi 3,11%.

Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. siječnja 2020. primjenjuje u visini od 8,11% na sljedeće odnose:

  • na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (3,11% – 3 + 8) u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 – Stečajni zakon i 78/15 – Zakon o obveznim odnosima), te
  • na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (3,11% + 5) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 29/18).

Sukladno toj odredbi, SOLELUX d.o.o. će početi primjenjivati zakon i naplaćivati zateznu kamatu od 01.01.2020.

Obračun kamata će se vršiti na kraju svakog tekućeg mjeseca.

Više informacija o ovoj odluci možete zatražiti na info@solelux.hr ili +385 91 3010 876